ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI ESERLER

11 07 2007

 ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI ESERLER                                                        
 
 
 
 
TAKIMIN MUHAREBE EĞİTİMİ(“Takımın Muharebe Talimi”-1908)
 
Bu kitap; Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann’ın “Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri” adlı eserinin ilk bölümünü oluşturmakta olup, Selanik’te 3.Ordu Karargahı’nda görevli, Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından Almanca’dan Osmanlıca diline çevrilmiş ve 1908 yılında Selanik Asır Matbaasında basılmıştır.
Kitabın özü; seferi tam mevcutlu bir takımın, değişik hava şartları ve çeşitli arazide, basit bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulaması, avcı hattı teşkiliyle bir avcı hattının ateş muharebesi üzerinde toplanmaktadır.
Mustafa Kemal Paşa, subayların arazide yetiştirilmesini amaçlayan tatbikatın, önemini vurgulayan bu eserini, 1911 yılında 5. Kolordu Harekat Şube Müdürü iken yazmıştır. Bu eserde, karşılıklı olarak kırmızı ve mavi muharebe birliklerinin Selanik-Kılkış arasında yaptıkları savunma ve taarruz uygulamalarının değerlendirilmesi yapılmıştır.
 
 
 
 
 
CUMALI ORDUGAHI
(“Cumalı Ordugâhı”-1909)
 
Cumalı Ordugahı; Makedonya bölgesinde, Köprülü – İştip yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu ordugahta, 3. Süvari Tümen Komutanı Tuğgeneral Suphi Paşa’nın komutası altında kurulan bir süvari tugayına eğitim ve manevra yaptırılmıştır. Bu manevraya katılan Mustafa Kemal, “Cumalı Ordugahı” adlı eserini yazmış; süvari, bölük, alay, tugay eğitim ve manevralarını anlatmıştır.
Mustafa Kemal bir kurmay subay olarak teorik bilgilere önem vermekte, ancak askeri tatbikat ve manevralardan sadece katılanların yararlanmasını yeterli görmemektedir. Bu yüzden, 10 gün süren bu tatbikat sırasında tututuğu gözlem notlarını, hazırlanan meseleleri ve komutanların yaptıkları eleştirileri yazmış, bol kroki ile küçük bir broşür haline dönüştürmüştür. 12 Eylül 1909’da tamamladığı bu eseri, Selanik’te 1909 yılında matbaa harfleriyle basılmıştır. Eser; 39 sayfa metin ve 7 adet krokiden oluşmakta
 
 
 
 
 
TAKTİK VE TATBİKAT GEZİSİ
(“Tâbiye Tatbikat Seyahatı”-1911)
 
Bu eserinde, bir muharebeyi sevk ve idarede belirli kuralların olamadığını vurgulaması yanında, komutan olan kişinin nitelikleri üzerinde de durmuştur. Bunlar ise; birliğini barışta ve savaşta eğitmek, yönetmek ve gözetmekteki üstün başarı, elindeki kuvvetin eksikliğini giderecek düşünce gücü ve astlarından her konuda üstünlüğü sağlamaktır. Bunun yanında, kişisel cesaret, başkalarının hareketini önceden seziş ve harekatını en uygun zamanda yapabilme yeteneği olmalıdır. Ortak amacın gerçekleştirilebilmesi için birliklerini başarılı bir şekilde yönetmeli, astları üzerinde etkili olmalı ve otoritesini kurabilmelidir.
Bu eserde ayrıca bir komutanın başarılı olabilmesi için bu kuralları sadece okumuş ve öğrenmiş olmanın yeterli olamadığı, bunların tatbikatının da önemi belirtilmiştir
 
 
 
 
 
BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ
(“Bölüğün Muharebe Talimi”-1912)
 
“Bölük Muharebe Eğitimi” olarak yayınlanan eser, meskun yerlerde muharebe, savunma ve taarruz konularını kapsamaktadır. Meskun yerlerin sınırlayıcı durumlarının muharebeye etkisi, savunma mevziinin seçimi, savunma mevziinin hazırlanması, ateş sahalarının temizlenmesi, ateş taksimi, ateş tutmayan ölü bölgelerin kapatılması ve mevziin işgali gibi savunmanın esasını oluşturan konular işlenmiştir. Ayrıca taarruzda birliğin aldığı tertip ve düzen, ilerleme, ateş üstünlüğü, ihtiyatların kullanılması gibi taarruz harekatında her zaman karşılaşılacak konular ele alınmıştır.
Genç Kurmay Önyüzbaşı Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından, Almanca aslından tercüme edilen ve bağlı olduğu ordunun eğitimine katkısı olan bu eserden yeni nesillerin de faydalanabilmeleri için bugünkü Türkçe’ye çevrilmiştir.
 
 
 
 
 
 
TAKTİK MESELESİNİN ÇÖZÜMLENMESİ VE
EMİRLERİN YAZILIŞ ŞEKLİNE YÖNELİK BROŞÜR.

 (“Tabiye meselesinin halline ve emirlerin yazıIış şekline dair broşür”-1916)
 
Edirne’de bulunan  16.kolordu komutanlığına atana M.Kemalin 1916 yılında kaleme aldığı küçük bir kitapçıktır.1916 yılında Edirne’de yayınlanmıştır. Kitabın kaleme alınış amacı tüm ast birlik komutanlarını emirlerin yazılması ve incelenmesi konusunda bilgilendirmektir.Kitapta bir emrin açık,sade,anlaşılır ve amacına uygun olarak nasıl yazılacağı örneklerle en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
SUBAY VE KOMUTAN İLE KONUŞMALAR
(“Zâbit ve Kumandanla Hasbihal”-1918)
 
“Subay ve Komutan ile Konuşmalar” Atatürkün askerliğe ilişkin eserlerinin en önemlilerinden birisidir. Bu eser, Atatürk, 1914 yılında Kurmay Yarbay rütbesiyle Sofya askeri Ataşesi olarak bulunduğu sırada, Nuri conker’in “Zabit ve Kumandan (Subay ve Komutan)” adlı kitabına karşılık olarak yazılmıştır.
Genç subayın, içinde bulunduğu ordudaki aksaklıkları, hataları nasıl sezdiğini; bunlara karşı tepkisiz kalmayarak üst makamlara hatalar ve çözüm yollarını nasıl sunduğunu; ülkenin içinde bulunduğu askeri ve siyasal durumdan duyduğu acıları kitabın birinci bölümünde bulmaktayız.
Atatürk, bir subayın taşıması gereken özveri, ölümü göze alma, emri altındakileri sevk ve idare edebilme, taarruz ruhu, insiyatif özellikleri hakkında, Nuri Conker’in görüşlerine katılmış ve kendi düşüncelerini de çeşitli örneklerle destekleyerek açıklamıştır.
Bunların yanı sıra, Türk kadınının, aslında toplumu yaratmada çok etkili olabilecekken, suskunluğu seçtiğini bütün açıklığıyla ortaya koymaktan kendini alamamıştır. Türk ulusu hakkında ise “kuşkusuz bizim ulusumuzun karakteri de bütün karakterler gibi yükselmeye ve istenen şekle girmeye elverişlidir. Fakat kendi kendisine olmak koşuluyla…”dedikten sonra, dışardan ulusumuzun karakterine yapılmak istenen etkilerin amacına ulaşamayacağını vurgulamıştır.
Subaylarda ve erlerdeki inisiyatif özelliğine eserinde geniş bir bölüm ayıran Atatürk, kendi dönemindeki ile daha önceki dönemlerde Osmanlı ordusunu kıyaslamıştır. Özellikle Trablusgarp Savaşı’nda edindiği deneyimler ile kendiliğinden hareket ve iş görme özelliğinin, olması gereken sınırını göstermiştir.
Atatürk, eserin son bölümünde, Kuzey Afrika’da birlikte çarpıştığı korkusuz ve yiğit silah arkadaşlarını anmış ve onları “yüksek askerlik niteliklerine” sahip insanlar olarak tanımlamıştır. Bu davranışı O’nun diğer bütün üstünlüklerinin yanı sıra insancıl yönünede tanıklık eder.
 
 
 
 
 
 
NUTUK (1927)
 
Yurdumuzun parçalanıp, işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklal Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden, değerli bir kaynak eseridir.
Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayı’nda 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır.
Nutuk yalnız geçmiş devrin bir hikayesi olarak dünümüzü anlatmakla kalmayıp, yakın tarihimizden alınan ibret dolu tecrübelerle, milli varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutabilen bir değer taşımaktadır.
Nutuk, milleti ülkenin geleceğini belirleyecek olan milli birlik ilkesi etrafında bilinçlendirip, kenetlendirerek, milli irade ve milli hakimiyet kavramlarının harekete dönüştürülmesi yoluyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşundan Cumhuriyetin ilanına kadar uzanan başarılı bir tarihi akışın hikayesidir.
Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayınlanmıştır. Aynı yıl, tek cilt halinde lüks bir baskısı da yapılmıştır. Yazı inkılabından sonra, bu ilk metnin okunması güçleştiğinden, 1934 yılında, Milli Eğitim Bakanlığınca üç cilt olarak yeniden basılmıştır. Nutuk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezince yeniden basılmıştır.
 
 
 
 
 
 
GEOMETRİ  KİTABI (1937)
 
Atatürk bu kitabı ölümünden birbuçuk yıl önce III. Türk Dil Kurultayından hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayında kendi eliyle yazmıştır. Atatürk Arapça ve Farsça terimlerle dolu ders kitaplarının öğrenciler açısından öğrenimi geciktireceğini düşünmüştü.Bu amaçla geometri derslerinde ele alınan konulara ait tüm terimleri tek tek gözden geçirmiş ve arapça,farsça kökenli bu terimlere Türkçenin yazım kurallarını da dikkate alarak yeni isimler türetmiştir.(ÖRNEK : üçgen,beşgen,kare,yamuk vs.)Ardından yapmış olduğu bu çalışmayı dil bilimcilerin onayına sunmuş,onayı takiben  geometri derslerinde öğretmenler tarafından kullanılmak üzere bastırılarak öğretmenlere dağıtılmıştır.Günümüzde geometri öğretiminde kullanılan Türkçe kökenli terimlerin hemen tamamı Atatürk’ün ürettiği terimlerdir.
 
 
 
 
 
 
 
MEDENİ BİLGİLER
 
Bu eserde;Atatürk’ün vatandaşlık hak ve görevleri hakkındaki düşünceleri Prof.Dr. Afet İNAN tarafından kaleme alınmıştır.1931 yılında ilk defa yayınlanan bu eser,1988 yılında Atatürk’ün 50. ölüm yıldönümü vesilesiyle kendi el yazılarıyla belgelendirilerek yeniden yayınlanmıştır.Bu kitaptaki görüş ve değerlendirmeler tamamen Atatürk’e aittir.Kitabın yazılış amacı değişik eğitim ve öğretim kurumlarında okutulan çeşitli derslerde kaynak kitap olarak kullanılmasıdır.Medeni Bilgiler kitabında,çağdaş devlet,toplum ve insan tipinin sahip olması gereken milli ve evrensel değerler anlatılmaktadır.

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

347 responses

5 05 2008
MELEK

ÇOK MUHTESEM HARİKA HER ZAMAN BU SİTEDEN ARAŞTIRMALIYIM…

24 10 2012
eren

atatürk cok lider

14 11 2013
Anonim

asedddd

4 11 2013
eda olgun

aynen

5 05 2008
GİZEM

ARKADAŞLAR SİZİNDE BU SİTEDEN ARAŞTIRMANIZI İSTERİM……

30 10 2011
Anonim

bnce güzel deqil

:)

2 11 2011
Anonim

o zaman girme allah allah

3 11 2011
Anonim

o zaman girme:( ama çok güzel site

5 11 2011
ayşegül

aynen bncede girme ozamn mal

7 11 2011
Anonim

peh kendin sanki güzelsin

9 11 2011
Anonim

ck gzl

10 12 2011
asdfghjklşi

salaklar tutturdunuz bi o zaman yazma mal diye kolpalar ya allahım.
aferm size aferm

24 10 2012
eren

yuuuuuuuuuuuuuuuuppiiiiiiiiii

30 10 2012
Anonim

ananın amı

31 10 2012
FATMA ERGÜL

GÖTÜNE GİRSİN

11 11 2012
beko

o zaman girme başka siteye gir

8 12 2012
sevgi

çirkin

31 12 2012
gjukjc

haklısınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

31 12 2012
gjukjc

bencede

24 10 2013
ışık

yoo güzel bence iyisi varsa söyle

4 11 2013
sinem

İDARE EDER

7 12 2014
Anonim

ss

11 11 2013
Anonim

Bu site için mi çalışıyorsun?

13 09 2008
şerife

ulu ondere çok teşekkürler birim gibi milletlerebunu verdeigi için bu bilgiler için çok teşekkürler

31 10 2011
Anonim

şerife çok beğendim bu MİLLET seninle gurur duyuyor

1 11 2011
Anonim

a.q senin şerife

21 10 2013
cabbar

aferim sana

13 09 2008
efsane

süper işim bitti çok güzel tam iştediğim gibi çok çok çok çok güzel süper çok istedigim gibi

20 10 2008
Anonim

çok güzeller

22 11 2012
Anonim

ben boyle guzel site gormedim yaa atam sen yattığın yerde huurlu ol biz senn bize verdiğin bu vatanı hep dımdık ayakta tutcağız

20 10 2008
Anonim

süper yaaaaaaa çok iyi anladim eseerlerini yani

20 10 2008
sahra

:d ya iyi güzel ayırmişşşinizişim nittigüzel tam olarak

5 11 2008
nily

çok hrik

23 03 2010
kamuran

çok güzel eserler

29 04 2010
tuğçe

çok fazla istediğimi buldum süper yaaaaaaaaaaaaaa

2 11 2011
Anonim

valla kim yazdıysa azını bulmştum artıkhepsi elimde superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

24 09 2010
kübra

süperrr

28 09 2010
ayşeqüL

koptum…:D

28 09 2010
ayşeqüL

quseL Olmus yhanı…

24 10 2012
Anonim

Ananı sıkeyım ayşeqüL git biraz türkçe çalış amına çaktığımın kızı.

31 10 2012
buse

terbiyesizzz edeplii ol kızlara karşıı biiraz ayıptır.

3 11 2012
Anonim

terbiyesiz salak

2 10 2010
sadas

bok gibi

23 11 2010
ZEYNEP

SEN ÖLE OLMAYASIN

28 10 2011
Anonim

siz fazla konuşmayın piçler haklısın sadas

1 11 2011
Anonim

atürkün anasının a.q

12 11 2011
asaxsasas

siktirigidin lan

12 10 2011
Anonim

fazla konuşmk cilde zarar sadas

1 11 2011
Anonim

lan amına godumun ogulları atatutürk senn ananımı sıktı pic o adam olmasa senın ananı ingılızler sıkerdı serefsızz …

12 10 2011
kutlu

fazla konuşmak cilde zarar sadas kardeşim :@

2 11 2011
sewerine caneeee :D :D

sen öle olmayasıınnnnn

13 11 2011
anonim

yani senin gibi.

10 11 2013
naz

ne olduğunu anlamadım ama çok güzelll bir site asdfggasf atatürk e laf yokk

31 10 2012
ATATÜRK1881

eminmisin

12 11 2012
Anonim

heralde salak a.q.anaın amı ne olcaktı

12 11 2012
Anonim

heralde amcık

31 12 2012
gjukjc

terbiyesiz

4 10 2010
sanane

sadas mısın nesin bok gibiyse niye yazion bari terbiyesizlik etmeyelimmmm

7 11 2010
meto

sadas sen atatürk sayesinde burdasın o olmasaydı görürdün ….

23 11 2010
ZEYNEP

BENCEDE DOĞRU SÖYLÜYORSUN KİMSİN SEN BİLMİOM AMA DOĞRU SÖLÜYON

28 10 2011
Anonim

atbi kesin oledir

1 11 2011
ataürk ün a.q

eşek atatürk mü yurdu kurtardı yoksa askerler mi?

10 11 2011
Anonim

Lan oç.ları atatürke nie küfür edionuz

2 11 2012
Anonim

arkadaşlar atatürk sayesinde biz iyi yaşantı sürdürüyoz oyüzden atatürke küfür edenler iyi bir düşünsün atatürk olmasaydı biz nehalde olurduk diye

1 12 2011
mustafffg

aherim

14 11 2010
tuba

süper site…

21 11 2010
ARTU

arkedeşler buracı olmayaydı ben ni ederdim vala bizim hocanız beni geserdi

21 11 2010
ARTU

bir şey unutulmuş : uluslararası pazarlık

22 11 2010
boş

ben çok beğenmedim bu siteyi

22 11 2010
boş

bence pek güzel değil

23 11 2010
ZEYNEP

BENCE ÇOK GÜZEL

22 11 2010
boş

sadas doğru söylemiş

23 11 2010
ZEYNEP

İİİ Kİ BÖYLE ATAMIZ VARKİ BİZ OKUDUK BU HALE GELDİK

22 04 2011
selma

zeynep atamıza laf söyleyen yok siteyi beğenmemiş arkadaş hemen konuyu başka yerlere çekmeye çalışma!!

23 11 2010
ZEYNEP

BENCE ÇOK GÜZEL BİR SİTE BEN ÖYLE DÜŞÜNÜYORUM :)

1 12 2010
Anonim

bence daha kısa olsaydı iyi olurdu iğrenç daha güzel olabilirdi

5 11 2011
mbhbb

bence daha uzun olabilirdi

3 12 2010
cecoş

çok güzel bir site aradığımı tamda istediğim gibi buldum:d

7 12 2010
MERİ

bu adres spr

13 12 2010
Anonim

kısa

13 12 2010
Anonim

kısa olmuş

19 12 2010
fırat

çokda güzel değildi ama güzel yani uğraşılmış yapılabilir

20 12 2010
Anonim

bence bazı kişiler terbiyesiz beğenmesen bile böyle bişey diyemezsiniz .
atatürk adam gibi adam o bizim için neler yaptı

28 10 2012
Atatürkçü

sana katılıyorum tebrikler bilinçli vatandaş

24 10 2013
Eda Uçak

haklısın katılıyorum atatürkü şimdi görsem elini ayağını öperdim
ve bunun farkında değiller :)

20 12 2010
BYRM

EWET

24 12 2010
Anonim

çok gzll!

26 12 2010
Anonim

çok gzel tesekkür ederim istediim sonuca ulastım

27 12 2010
Anonim

atama laf atan beni karşısında bulur

28 10 2011
DeatH

Gel Lan Burdayım Bişimi Sölicem rahat dur !

27 12 2010
ELİF BERBERKAYAR

ATATÜRK TÜRK
İYE CUMHURİYETİNİN HEP KALBİNDE YAŞAYACAK TIR

14 11 2011
sanane

diyosunnnnnnnnnnnnnnnnn

14 11 2011
benim adım senin için önemlimi

bence bazı arkadaşlara katılıyorum çok kısa olmuş

17 02 2011
selam

arkadaslar.ataturk.türçe.alfabeyi.nasınbulmus.bıliyomusunuz.

3 11 2012
qwert

sanane sıpa

17 02 2011
selam

anlatayımmı

31 10 2011
salak

anlat piç

22 03 2011
ffg

gfhg

15 05 2011
memet

çok uzunmuş

22 09 2011
emel

süper bilgi ama çok uzunmuş teşekkürler

30 09 2011
Anonim

pojipkrjegşsldfgsdkgşskdfgsdfg//pornocu

2 10 2011
Anonim

en azından bilgi karışık deil düzenli

8 10 2011
Anonim

abartmayın

8 10 2011
seda

abartmayın

10 10 2011
sanane

:) :) :)

10 11 2011
şara

yorumun üstüne yorum

10 10 2011
sanane :)

:) :) :) :)

11 10 2011
KİNG 66

BU SİTE BENİM ÖDEVİME ÇOK YARDIMCI OLDU BUNU YAPANLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM KARDAŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ

25 10 2011
ahmet

bizene kardaşşşşşşşşşş

1 11 2012
Anonim

amına ardaşşşşşşş

16 10 2011
Anonim

harika site be

25 10 2011
Anonim

gerçekten tam istediğim gibi

25 10 2011
ahmet

lütfen abartmayın !

25 10 2011
ahmet

siz haytınızda hiç site görmedinizmi canım allahallahh ?

25 10 2011
sexi afrikalı :D

şu pornoyu izleyin tavsiye ederim erkekler sitesi :http://www.azginvideoo.com/sarisin-orospu-zenci-hayrani-cikti-videoizle5102.html :D bn çok beğendimm

31 10 2011
salak

valla süper kızı znci sikip sikip duruyo kızın amıda süper..

2 11 2011
sewerine caneeee :D :D

terbiesiiiiiiiiiizzzzzz lan utnamon mu seeeenn

25 10 2011
sexi afrikalı :D

beğenmeyenler şu da olabilir :D :http://www.azginvideoo.com/ilk-defa-gotunden-sikilen-kadin-videoizle2072.html şahsen çok beqendim canimm :D

25 10 2011
sexi afrikalı :D
25 10 2011
25 10 2011
atam izindeyiz

terbiyesiz !

21 10 2013
cabbar

doğru söyledin

25 10 2011
atam izindeyiz

ya bu terbiyesiz kim yaa kaldırın şu pis videoları böyle şey olmaz ya hiç utanma yokmu bu millette pes yani pess

25 10 2011
atam izindeyiz

ayrıca siteyi kurana teşekkür ederim güzel site yapmışlar ama bide şöyle terbiyesizlerr olamsaaaa !

25 10 2011
sexi afrikalı :D

sanane lan artiiist herkes isteqini paylaşır al sana inat bitane dahapaylaşcam bak bunada gir :DD :http://www.azginvideoo.com/guzel-kiz-sik-yalarken-zevkleniyor-videoizle1837.html

25 10 2011
sexi afrikalı :D

)D)D)D)D)D)D)D)D)D:D)D)D)D)D)D)D)D)D)D)D)

28 10 2012
Atatürkçü

KESİNLİKLE

25 10 2011
sexi afrikalı :D
26 10 2011
sexi afrikalı :D
10 11 2011
terbiyesiz

azına sıçsınnlar senn terbiyesiz

14 11 2011
ATATÜRKÜN İZİNDEYİZ

lan a.qomudun oglu . nie piclik yapıon lan serefsiz bari bu sitede yapma

26 10 2011
Anonim

Amklar Atatürk olmasaydı,şu anda ananızı İngilizler sikiyo olcaktı :)

31 10 2011
salak

ası senin ananı sikiolardı malll

27 10 2011
Anonim

harika ya atatürk :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

27 10 2011
Anonim

boş konuşmayalım hjpofdzjgips<djgnsdomnjgds<,gmöds,myASF
SQf

28 10 2011
Anonim

sen korkma ben de araştırdım ve çok güzel bilgilerr var.

29 10 2011
Anonim

gerçekten çok begendim

30 10 2011
Anonim

iyiki var

31 10 2011
salak

accayip güzell a salak şak savoll:D

31 10 2011
ee...

ee daha yorum yapan yokmu komik oluodu

1 11 2011
seyran

çoook saollun çok işime yaradı

1 11 2011
merve

harika süper ötesi

1 11 2011
ee...

işime yarayacak kadar iyi değildi…

1 11 2011
ee...

nasıl bi site bu yha…

1 11 2011
ee...

işime yarayacak kadar güzel değildi..

1 11 2011
Anonim

SÜPER SİTE

2 11 2011
papatya

insanda biraz utanma olur bee türkiye ne hale gelmiş kimsenin haberi yok
aileniz size böylemi yetiştiriyo siz farkında değilsiniz ama millet sizi ayıplıyo :/

2 11 2011
ee...

işimize yarayacak kadar iyi olmadığını söylemek mi suç?

3 11 2011
kemal

gecenin bir yarısı tüm yorumları okudum.. ve hala gülüyorum saolun..

3 11 2011
beyza

çok güzel site atatürk`e öyle söyleyenler ilk önce utansınlar ondan sonra düşünüpte yazsınlar:(

3 11 2011
atamm her zaman biz türkler izindeyiz

canım Atatürk ATATÜRK`E CANIM FEDA

3 11 2011
ATAM

SENİİ SEVİYORUM SEVİYORUZ ATAMMM:)

3 11 2011
sex

okeyyy

3 11 2011
sex

anayın amı

10 11 2011
pislüK

Allah belanı versin pis mahlukat atatürk ile ilgili bir sayfadasın terbiyeli ol !

4 11 2011
şila

ben bir ingilizim ve ingiltere burdan daha güzel herşeyiyle

5 11 2011
selma

hiçte bile burası daha güzel :)

10 11 2011
Gökçesu ş.

ingiltereye git o zmn cnm kimseye beğendirmiyoruz ülkemizi

5 11 2011
ela

Bence çok güzelmiş:):):):):)

5 11 2011
Anonim

ya bu siyeyi açanlara çoook çoook tşk edrim ödevime yardımcı oldu

5 11 2011
ee...

ahaha… sana katılıyorum kemal..

6 11 2011
Anonim

susun len hepinizde

10 11 2011
hı?

sanamı sorcaklar ? ?

7 11 2011
Anonim

Çok güzel bi site bütün ödevlerimi yaptım.Beğenmeyenler girmesin burdada birbirinize ve Atatürk’e hakaret etmeyin bence.

9 11 2011
Anonim

Çok işime yaradı, teşekkür ederim.

10 11 2011
rica...

rica ederim :)

9 11 2011
boşwer

ya insanlar ne kadar alçalmış…. siz ataürk’ü kötülüyosynyz ama o içkiliyken yönettiği bu ülkeyi bizim başkan ayıkken yönetemiyo…!!!

10 11 2011
aslıhan

arkadaşlar bazı insanlar atatürkü severler bazılarıda sevmezler bu onların keyfi ama çok abarttınız ve size bişi sorak istiom atatürkün eserleri ve eserlerinin özellikleri nelerdir rica etsem sölermisiniZ

10 11 2011
hande.ş

bu siteden atatürk’le ilgili her şeyi bulabilirsiniz

10 11 2011
şara

(Asırları aşan adam) diye m.kemalin sözlerinden birisi.

10 11 2011
şara

ben bu siteyi msn ye yayıcam arkadaşlar.

10 11 2011
şara

bezim sınıf çok yaramaz.

10 11 2011
berke

tüm istediklerimi buldum.Çok faydalı bir site :))))))

10 11 2011
süper site :D

her şey buldum hazırlayanın eline saglık

KALBİMİZDESİN ATATÜRK…

10 11 2011
a-acımasız q-qerçekler :D = a.q

afiyet olsun :D

10 11 2011
Anonim

malmısınız lan sapıtmışınızz heee…

10 11 2011
gökçesu

off :( çok sıkıldım :) boş yere yazıyom notda almıcam :D

11 11 2011
dilan

çok güzel

11 11 2011
türkiye44

emek verilerek yapılan herşey güzeldir ve bu sitede güzeldi bazı eserler unutulmuş olsada

12 11 2011
aslıhan

yardımlarınız için tekrar teşekürler ya bnim anlamadığım bişi var neden kavga ediosunuz bunu anlamıyorum bi site için kavga edilirmi yani siz beni güldürdünüz allah sizide güldürsün :)

12 11 2011
Anonim

Anonim kardeşim eğer atatürk ü , yurdumuzu, milletimizi beğenmiyorsan yıkıl karşımızdan, snn gibilere ihtiyaç yok türkiyede bizler gibi atalarının izinden gidenler oldukça…

12 11 2011
Anonim

Anonim dediğimde kendini biliyordur zaten …

13 11 2011
gizem

bencede guzel sayfa millet

13 11 2011
leyla

çokj güzel bence :))

13 11 2011
leyla

aynen

14 11 2011
peLn

işime yaramyo ama elinize saqLq emeğe syqım sonsz

14 11 2011
peLn

bu milleti elimizdn almaya çalışanları allah toprağa bile kabul etmez allah belalarını versin onların…

14 11 2011
isimsiz hero

site bok gibi

14 11 2011
aysenur

atatürk’ün dününde OLmayanLar Yarınlarımız İçin Laf Yapmasın…atatürk hakkında Bilginiz Yoksa Fikrinizde OLmasın.!! bu sözüm anonim me atama hiçkimse yorum yapamaz.. okadar

15 11 2011
mehtapp

güzel söz ayşenurr!! ;)

28 10 2012
Atatürkçü

Doğru söze ne denir

14 11 2011
Gizli sevda

bnce fena deil. pek okumadım. bnim aradığım şekilde değildi bu bilgi ama site gzl olabilir.

15 11 2011
kalpp

kalppp

15 11 2011
nazlı

çok süperrr

15 11 2011
ebeninnnnki

he ondaaan

15 11 2011
oğuz kaya

burda atatürkün yazdıgı eserleri yok

15 11 2011
esra

ewettt nazlı yhaaa

15 11 2011
nazlı

oğuz senmisin

15 11 2011
büşra

ananızı bellerim ha adam olun oçlar sdvfsdgs :.Dd.d:d:d.İ

15 11 2011
nuran

çok güzelmiş gerçekten de işime çok yaradı sizinde işinize yaradı dımı arkadaşlar

26 11 2011
Anonim

rteyt42r2365t<sawreeeeeeee

15 11 2011
mehtapp

Hicc yoktan iydir! =))

15 11 2011
dsds

pojkopıkookoıjkıdflkgmkldfg

15 11 2011
Asena

O.ç, Atatürk olmasa sen burda olur muydun Atamı sevmeyenin Türkiye’de işi yok siqtir git şerefsiz

18 11 2011
İsimsiz.

Katılıyorum. Adam Gibii konuşun sitede. !

17 11 2011
mustafa kemal atatürk

sevgili çocuklar neden benim hakkımda boyle konusuyosunuz ben hortlağım sizin canınızı alacammmmmmmmm

17 11 2011
sddsx

aynofe açlok

17 11 2011
onurr

Çok Güzel Ama Bazıları Siteye Küfür Etmek İçin Girmiş…

17 11 2011
fatih

tıklayacağınız site egitimkonya.com yada veladünnagişşeriat mevlam

17 11 2011
fatih

bune pi dünya ya bu nu bok hayat bu ne dikkindir arşam ayrıca p..ven oç a .m ds…ak

17 11 2011
ee...

ahahaaaa….

18 11 2011
Anonim

shut up plase

18 11 2011
İsimsiz.

Atatürk’le herzaman gurur duymuşumdur .!
Halada Duyuyorum.. <3

22 11 2011
bilinmez 35

bence çok qüzel bir site herkese tavsiye ederim…..

23 11 2011
AsLıHaN

ya bugün çok mutluyum bu akşam ŞEFKAT TEPE var ya ben ŞEFKAT TEPEyi neden bukadar çok seviom bilmiom ya aranızda ŞEFKAT TEPEyi izleyen varmı varsa kim ??????? :)

24 11 2011
berk

beyenmedim oğlum ben bu siteyi de mi beyenmeyen güzeller :D

27 11 2011
sevgi

çok güzel

30 11 2011
Anonim

iğrenç…………….

6 12 2011
Anonim

ıy igrenç

15 11 2012
sanane :D

kes sesini girme o zmn !

11 12 2011
ee...

malmısınız yha Atatürk’e bişey diyen mi war …. herşeyi anlamak istediniz qibi mi anlıosunuz … site mal qibiii anlayın artık anlayınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn…………

15 12 2011
anan

ben bu sayafadan çıktı yapçaktım yapmaz olaydım kağıt da israf oldu bu sayfadan hiçbişey yapmayın zaten bu sayafayı yapanın da düşünün de te amq.
admine:oç (üstüne alınma)

4 01 2012
eee

eee yorum yapan?

11 01 2012
ece

sogolun ya semra hacamız bana bu odevi yaptıgım ıcın 98 verdi

11 01 2012
ASMA

YA VARYA TEK BEYENDİGİM VE RADIGIMI BUDUGUM SİİTE BURASI

22 02 2012
eee...

hadi szi yağcılar .D

14 10 2012
Ne Mutlu Türküm Diyene !.

Afrikalı anan güzelmi Şerefsiz Senin ananı tüm türkiye …….. Gavat ananın a.q Piç Puştttt . !

16 10 2012
Anonim

uıg8yıhujk

22 10 2012
Anonim

şu atatürk e laf edenler siz bu ülke için ne yaptınız ki ot gibi yaşıyosunuz o yüzden çalışanlara da laf etmeyin ayrıca o olmasaydı siz ne halde olurdunuz bi düşünün tabi beyniniz varsa

22 10 2012
Anonim

bu site hiç güzel degil
ama nu konu güzeel

22 10 2012
fadime

evet çok güzel bir siteherşey var bende beğendim

22 10 2012
anonim

aynen aynen

27 10 2012
ddddddddd

çok gzel yhaaaaaaaaaa

28 10 2012
Atatürkçü

fena değil bilgiler yeterli sanırım biraz uzun gibi ama güzel

30 10 2012
Anonim

çok işime yaradı süperrrrrrrrrrr……………………

30 10 2012
Anonim

begenmeyenin anasına amına sokarımmmmmmmmmmmm

30 10 2012
Anonim

am ws yarak

,

30 10 2012
can

işime yarrrrrrrrrrrrrrrrrramadı

30 10 2012
can

yaramadı lan iişte işime

30 10 2012
Anonim

cok güzel

30 10 2012
Anonim

süper yha çok sağolun

30 10 2012
Anonim

bence iğrenç hiç birey naalşılmıyo birazcık kısa osa iyi olur ha sizde oropuluk yapmayın kaşarlar

30 10 2012
Anonim

ne diyon sne beee kaşar snsin yarak beyinli atatürkün eserleri bu saygısızz

30 10 2012
gamze

çokkk güzel

30 10 2012
gamze

süper ya çok güzel türkçemiz

31 10 2012
dilan

çok sağolun

31 10 2012
ATATÜRK1881

çok güzell çok beğendim

31 10 2012
Anonim

ccccccccooooooooooookkkkkkkkkk güzelllll

31 10 2012
Anonim

hepsi bumu

31 10 2012
Anonim

türkçe ödevim için çok işimi yaradı teşekkürler

31 10 2012
Anonim

çok teşekkür ederim muhteşem
aradığım bilgiye ulaştım sayenizde
ödevimede yardımcı oldu saolun

31 10 2012
yakıcı

susunlan ibinelerrr

31 10 2012
bykefensiz

malar

31 10 2012
gül

bencede

1 11 2012
rgegrew

çok güzel

1 11 2012
Emre

Harika Tek Kelimeyle Mükemmel Hepsini Yazdım Öğrenilecek Çok Şey Var Ulu Önder Atatürk Le İlgili

1 11 2012
Anonim

lan malllar hepinizin a.q.

1 11 2012
Anonim

birazcık eksik var

2 11 2012
kübra

haklısın çok ekik var yaaaa bu neeeeeee

2 11 2012
eda

ya cidden çok güzel ama eksik.yine de süperrrrrr

3 11 2012
melisa

SÜPER OLMUŞŞŞŞ

3 11 2012
qwert

bence bu güzel olabılır daolmayabılırda olgu olmayan bır şey0_0 :)

4 11 2012
KRAL

ÇOK İYİ

5 11 2012
elif

bence çok güzel bir site

5 11 2012
Gölge

ne var yav

5 11 2012
Sewo

hepinizin anasını sikem emiii

6 11 2012
NAMEsz

allah belanızı vermesin bi küfretmeden duramıyosunuz

6 11 2012
Anonim

susbe atatürke küfür edilirmi

7 11 2012
com yasemi,n

iyi kitaplar

7 11 2012
Anonim

güzel çok lazım oldu

7 11 2012
ali

eksik olmasına rağmen superr

8 11 2012
Defne

neresi eksik ?

8 11 2012
Defne

Süper bir site çok tşk :)

9 11 2012
No Nick

İdare EdeR..

11 11 2012
isimsiz kahraman

Lan anomin misin ne sin bir yerde sövüyon bir yerde övüyon dönek olma lan

11 11 2012
Mustafa Kemal'in Askerleriyiz !

Ülke ne hale düşmüş be … Şu gençlerin haline bak Atatürk’e küfür ediyorlar. Yalnız Atatürk olmasaydı şimdi siz internetin başına oturup bunları yazamazdınız.. Emin olun babanız ya İngilizlerden, ya Fransızlardan, ya İtalyanlardan, ya Yunanlardan, ya Ermenilerden ya da Gürcülerden olacaktı.
O zaman görürdünüz siz gününüzü başka bir ülkenin sömürgesi olarak yaşamak neymiş … Gidin tarih okuyun biraz cahiller …

24 10 2013
Eda Uçak

sana katılıyorum sen bakma bunlara benlar atatürk olmasaymış nasıl olurlarmış bilmiolar işte

10 11 2013
atam

aynnn

10 11 2013
atam sen rahat uyu

benim bir arkadaşım var atatürkün sevmiyomş neden dedm neymş efendm Atatürk allaha inanmıyomş(haşa) bugünde 10 kasım bizim sınıftan iki kişi gelmişti törene saygısızlar işte o başbakanda yavaş yavaş kaldırıyor atatürkü marşı felan ama kalpten kalkmaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 11 2012
İzindeyiz Yüce Atam

Mustafa Kemal’in Askerleriyiz ! yaşa be

12 11 2012
SANANE

SÜPERMİŞ DE YORUMLARI BİRAZ KÜFÜRLÜ

13 11 2012
YAĞMUR

çok güzel yaşa atam

13 11 2012
YAĞMUR

ATAM SEN KALKTA BEN YATAM

13 11 2012
YAĞMUR

SİZİN GİBİ PEZEVENKLER OLMAZ OLSN ATAYA DEDİĞİNİZ SÖZE BAK ATAM SENİ SEVİOZ

14 11 2012
psika TR

şimdiye kadar yazanları s i k i m
biii susun

15 11 2012
Anonim

Sizi ATATÜRK kurtardı biraz saygılı olun hatta biraz değil direk saygılı olun siz ATATÜRK ün tırnağının kiri bile edemezsiniz Kimse ATATÜRK olamaz bide Recep Tayyip Erdoğanla Kemal Kılıçdaroğluyla ATATÜRK ü kıyaslıboyal boş beyinliler hiçbiri hiç kimse ATATÜRK değil biz Türkiye olarak çok şanslıyız diğer ülkelerde Adele,Jessie j,Jennifer Lopez brad pitt Cody Simpson 1D Miley Cyrus Madonna Britney spears varsa bizim hepsine 100000000000000000000000000000000000000…00000 basan Atamız var
ATAM İZİNDEYİZ

15 11 2012
babacan

yerin cennettik olsun

15 11 2012
Anonim

coooooook süper yha !

15 11 2012
sanane :D

HARBİ BOMBA ! .D

15 11 2012
Anonim

bence iyi ama biraz daha gelişmeli

15 11 2012
Anonim

çok iyi

20 11 2012
lara

ulu öndee ATATÜR seninle gurur duyuyoruzz atamm

20 11 2012
rumeysa

laraiyremç

24 11 2012
anonim

ulu önder atatürk seninle grur duyuyoruz

26 11 2012
Anonim

mallar sizi önce ben buldum

26 11 2012
atatürkfakabasmaz

gerizekalı ve dinkoflar ya atatürk tam bir eşşek…

10 11 2013
atam sen rahat uyu

sus lan sen bizden değilsin sen ne türk olabilirsin nede Müslüman ‘

26 11 2012
Anonim

atatürk tam bir eşşek derken kendinle karıştırdın herhalde aptal mahluk itliğini başkalarına ynsıtma

5 12 2012
sanane

Atatür bi eşşek drken lan burda asıl eşşek olan sensin k.bda ataürk olmasaydı sen şimdi kendi bokunda yüzüyodun ;)

22 03 2013
merve

aynn

5 12 2012
sanane

Ha şunuda belirtmek istedim hangi ananın amından fırladın bilmem ama annen şimdi ewde namusuyla oturuyosa bil ki bu da atatürk sayesinde o adam olmasaydı anan orosbular gibi hergün birini altında olurdu anneye hakaret etmekten nefret ederim ama konu atam olunca ne ana dinlerim ne baba

22 03 2013
merve

tmm kardeşimde dediklerine katılıyorum aynn ama anneleri katmayın işin içine yhaa ..

10 12 2012
sus ulannnn

lan bununbulamayan da var halinize şükredinnn

12 12 2012
Anonim

güzel site

17 12 2012
Anonim

çok güzell harika
GÜZEL SİTE

25 12 2012
SEXİ LADY

HaDi SiKtİr Git bİrDaHa GeLmE

25 12 2012
merve

o kadar atatürkü düşünüosunuz hıhh ölemi bide diosunuzki “ATAM SEN YATTIĞIN YERDE RAHAT UYU, BİZ BU VATANI DİMDİİK AYAKTA TUTCAZ” dionuz . önce qidin kendinize çeki düzen verin bu küfürlerinizlemi vatanı ayakta tutcanız siz . Terbiyenizi düzeltinde atanızın karşısına çıkın….

19 02 2013
feyza

çok sagolun yorum yapmadan geçemedim çok guzek emegı gecen herkeze slm larımı vee sevgılerımı sunarım herkeze byyyyy

9 03 2013
Anonim

ßşy anLmdm mk …..<3'$;)

9 03 2013
Anonim

aTartk’e saqımız sonsuzDa syfadn ßi ß*k anLmdm yıa Lannn .d.d

22 03 2013
merve

Anlamak istemediğinizden dolayı olmasın bu anlayamamazlığınız.

27 04 2013
Anonim

Arkadaşlar en iyisi wikipedidir. Burada 9 tane eseri gözükmekte ancak wikipedi de 13 tane eseri görünmektedir…

21 10 2013
cabbar

Kahraman Atatürkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

21 10 2013
elif

fena sayılmaaz bence ..)))

22 10 2013
Anonim

SAOL MİNYON WORLD

22 10 2013
SERTAÇ

TEŞEKKÜRLER MİNYON WORLD

22 10 2013
Anonim

siteyi bqk gibi ettiniz lan yorumlara bagg :P

22 10 2013
Anonim

aynen lan :D

22 10 2013
Anonim

İyi Bence siz bile bu kadarını begenmiyosanız kafanızdan yazın :D

26 10 2013
ensssss

hmm yeeesss

27 10 2013
Fenerliqörl

Cok güzel :DdDdDdDdd

30 10 2013
özcan

iste bu bu siteden araştırın çok işime yaradı

31 10 2013
masiss

çok az daha fazlası olmalıydı

3 11 2013
Anonim

idare eder :)

3 11 2013
göt

anan

3 11 2013
Anonim

hoca araştırma ödevi verdi ( ne gerek varsa artık) Atatürkün yazdığı eserler diye güzel bi site ama SUBAY VE KOMUTAN İLE KONUŞMALAR bu şey çok uzun kolum koptu yazana kadar ama uzun direnişler sonucunda yazdım hepsini yazmaya gelince onun için savaşa girdim kolum koptu öldüm geberdim bunun sorumlusu salak gerizekalı aptal VİCDANSIZ (altını çiziyorum) MERHAMETSİZ (bunuda çiziyorum) hocamız yüzünden

4 11 2013
rumeysa

ne konuşuyonuz öyle kurmuşsunuz sohpeti sizeneki beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez :D sasasaasasa

4 11 2013
melike

aynen rümüş

4 11 2013
melike

gayet güzel

4 11 2013
bir kız

nbr

6 11 2013
Faruk

Çok iyi teşekkrler

7 11 2013
Anonim

teşşekkür ederim

7 11 2013
zeynep

her şey için teşekkürler

7 11 2013
ahmet

fatih

7 11 2013
Anonim

Proje Ödevimi yaptım eyw

10 11 2013
atam

atam seni kaldırmaya çalışsalarda bizim kalbimizden asla kaldıramıyacaklar))))) çok güzel olmş…

11 11 2013
mehti

bencede çok gzll olmuş tşk

11 11 2013
dogus

cok guzeldi tesekkur ederım

11 11 2013
Anonim

ıu

11 11 2013
Anonim

ha

11 11 2013
olum bak git

olum bak gitin

11 11 2013
Ktez

Yorumlardan ve yorum sayısındaki ani artıştan anlaşılıyor ki hepimiz 8. sınıfız ve ödev araştırıyoruz.

13 11 2013
asya

ilk başta burdaki ilk gerizekalı arkadaşı size sunmak istiyorum işte onun ismi anomim evet yanlış duymadınız hahahha anomim kardeşim sen niye herkeze laf atıyon

13 11 2013
asya

anomim eline sağlık güzel olmuş

14 11 2013
hasan uslu

Atatürk çok iyi bir lider biz Atatürkçüyüz

19 11 2013
gvhjb

piçler neyi güzel

21 04 2014
bilgin kis

I all the time used to read paragraph in news papers
but now as I am a user of net therefore from now
I am using net for articles, thanks to web.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: